Obchodní podmínky internetového obchodu Staves | Staves s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu Staves

1. Úvodní ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.staves.cz. Internetový obchod provozuje (prodávající) firma Staves s.r.o., Stará Přerovská 765/4, 779 00 Olomouc, IČ: 45194629, DIČ: CZ45194629, Tel.:  +420 585 312 444, Email: staves@staves.cz, bankovní spojení: Komerční banka Olomouc, 1115640811/0100. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2950.

Firma Staves s. r. o. (dále "prodávající") je zaměřena na prodej stavební mechanizace a poskytování služeb jako je servis, půjčovna a školení strojníků. Kupující je osoba nebo firma, která projevila zájem o produkt/-y firmy Staves vyplněním registračního formuláře v internetovém objednávkovém systému na stránkách www.staves.cz a dokončila objednávku.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy                  

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.staves.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka se považuje za kupní smlouvu a kupující odesláním objednávky toto akceptuje.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných povinných údajů.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu www.staves.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
 8. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z technických důvodů nebo v případě, že jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu kupujícího do 5 pracovních dnů.

3. Dodání zboží                                                           

Objednávka vytvořená kupujícím na www.staves.cz  je pro kupujícího i pro prodávajícího závazná a bude realizována přepravní kurýrní službou nebo dle dohody se zákazníkem. Pokud bude přijata objednávka do 11.30 hodin, tak je obvykle doručena do 48 hodin. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání prodávajícím upřesněn. Pokud kupující nebude s potvrzeným termínem souhlasit, má možnost objednávku stornovat do 12 hodin od odeslání potvrzeného termínu prodávajícím.

Kupující má možnost výběru způsobu úhrady a to: v hotovosti na prodejně, platební kartou na prodejně, v hotovosti při dodání (dobírka) nebo může zvolit platbu předem převodním příkazem. Jiný způsob úhrady neakceptujeme. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě, že kupující odstoupí od této smlouvy před převzetím předmětu smlouvy, má prodávající právo účtovat kupujícímu stornovací poplatek ve výši 10% z ceny uvedené v této kupní smlouvě a kupující má povinnost tento poplatek do 10-ti dnů od obdržení faktury zaplatit.

Ceník dopravy:

 • Objednávka nad 5000 Kč bez DPH - Dopravné ZDARMA
 • Objednávka do 5000 Kč bez DPH - Dopravné 200 Kč bez DPH

Ceny jsou platné při dodávce v rámci ČR. Dodávka do zahraničí po dohodě.

4. Záruky, odstoupení od smlouvy, reklamace

Prodávající poskytne kupujícímu záruku na jakost předmětu smlouvy na území ČR v trvání 12 nebo 24 měsíců dle předmětu smlouvy, a to za podmínky absolvování inspekční prohlídky, pokud jej produkt vyžaduje a dodržování návodu k obsluze a údržbě. Záruční doba začíná dnem převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

Na poškození vzniklá nesprávným použitím, pro které není předmět smlouvy určen, nezaškolenou obsluhou, nadměrným namáháním, přirozeným opotřebením nebo použitím jiné provozní náplně, než je stanoveno v návodu na obsluhu a údržbu, se záruka neposkytuje. Záruka se neposkytuje také na poškození vzniklá samovolnými zásahy pracovníky určenými kupujícím, závady vzniklé v důsledku havárie, živelných pohrom a vyšší moci. Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení a pracovní nástroje.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení a ujištění se o nepoškození fyzicky i vzhledově vráceného zboží a obalu, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (hotově nebo převodem). Vracené zboží nelze zasílat zpět na dobírku, takto vrácené zboží nebude přijato. V individuálních případech mohou být navíc účtovány prokazatelné administrativní náklady a následně vymáhány dle zákona. 

Reklamace se uplatňuje u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace se neuplatňují u dodavatele nebo výrobce.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své organizační složce (prodejně, provozovně, ap.), v níž je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb – § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Vždy před vstupem do reklamačního řízení je vhodné si pořídit fotokopie všech dokladů a písemností pro případné další řízení. Vzhledem k možným rizikům následných sporů je vždy vhodnější, aby měla reklamace písemnou formu a to zejména v případech, kdy prodávající nerozhodne o reklamaci ihned. Po vyřízení reklamace striktně vyžadujte po prodejci potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě se bude jednat v případech, kdy se stejná vada vyskytne znovu po dvou předchozích opravách. O větší počet vad se bude jednat v případech, kdy se na výrobku vyskytnou současně 3 a více vad, nebo v případech, kdy se sice bude jednat o minimálně 3 různé vady, avšak tyto vady budou následovat krátce po sobě a výrobek tak bude delší dobu v opravně než u spotřebitele.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud reklamace není vyřízena, včetně opravy do 30 dnů od jejího podání (nebylo-li dohodnuto jinak), je reklamovaná vada posuzována za objektivně neodstranitelnou a kupujícímu vznikají nároky, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou – § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

5. Postoupení                                                              

 1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce prodávajícího.

6.  Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Staves s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se Staves s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace kupujícího dodavateli, Staves s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Kupující využíváním služeb Staves s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace od kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email staves@staves.cz.

7.  Závěrečná ustanovení                                            

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.staves.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo z technických důvodů odstoupit od smlouvy. Prodávající je povinen o tom informovat kupujícího do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. Všechny podmínky nespecifikované v obchodních podmínkách budou řešeny podle příslušných ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. Jakékoli změny a doplňky těchto obchodních podmínek musí být provedeny výlučně písemně s oboustranným odsouhlasením.