Informační memorandum | Staves s.r.o.

Informační memorandum

Staves s.r.o., se sídlem Stará Přerovská 4/765, 779 00 Olomouc, IČO: 45194629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 2950, dále jen „my“ nebo „naše společnost“, která je Správcem Vašich osobních údajů a tím, kdo je zpracovává.

Informační memorandum 

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 („GDPR“)

Smyslem tohoto Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které získáváme přímo od vás při uzavření smluvního vztahu s vámi, při nákupu našich výrobků nebo poskytnutí našich služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovené účely, kterými jsou především splnění smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení a další propagace naší společnosti, našich výrobků a služeb na základě oprávněného zájmu naší společnosti nebo Vámi uděleného souhlasu.

Zpracováváme především Vaše kontaktní a identifikační údaj, kterými jsou:

  • Jméno a příjmení

  • Kontaktní a/nebo doručovací adresa

  • Telefonní číslo

  • E-mailová adresa

  • Informace o prodaném stroji

  • Č. občanského průkazu v případě, kdy využíváte naši půjčovnu

  • Rodné číslo v případě, kdy využíváte naši půjčovnu

Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování našimi vlastními zaměstnanci, a v potřebném rozsahu také třetími osobami. Před jakýmkoli předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

Délka zpracování osobních údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně se snažíme naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat je technologickému vývoji.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: staves@staves.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů kontaktujte prosím naši společnost emailem na adrese staves@staves.cz nebo písemně na adrese: STAVES s.r.o., Stará Přerovská 4/765, 77900, Olomouc.