Ochrana osobních údajů | Staves s.r.o.

Když potřebujete stavební stroje s perfektním servisem.
Na víkend. Na půl roku. Napořád.

Máte dotaz? Volejte 585 312 444
nebo nám na sebe nechte kontakt. Ozveme se.

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE: Staves s.r.o., IČ: 45194629, DIČ: CZ45194629, Stará Přerovská 765/4, Olomouc, 779 00, (dále jen jako „Správce")

1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto zájemce o služby týkající se mé kondice, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.

Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování

Jméno, příjmení
Marketing - zasílání Newsletteru

Emailová adresa
Marketing – zasílání Newsletteru

Telefonní číslo
Marketing - oslovení klienta s nabídkou služeb

2. Výše uvedené osobní údaje tvoří vždy k danému účelu jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro definovaný účel zpracování.

3. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR").

4. Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu.

5. Jsem tímto informován, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách www.staves.cz . Jsem informován o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz.

6. Jsem seznámen s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.

7. Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu staves@staves.cz. Dále jsem seznámen s tím, že v případě newsletterů lze udělený souhlas odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter" zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter.

8. Jsem seznámen s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:

právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku.

9. Jsem seznámen s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

10. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.

11. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

12. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let.

13. Jsem seznámen s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu staves@staves.cz

14. Jsem seznámen s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie.

15. Jsem seznámen s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

16. Ano, souhlasím s oslovováním s nabídkou služeb/odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách a se zpracováváním mých osobních údajů. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů.

Pro další postup zaškrtněte prosím "Souhlas se zpracováním osobních údajů".